MILJØET
 
TANGE SØ PRODUCERER HVERT ÅR MANGE TONS ORGANISK MATERIALE
I Tange sø eksisterer der en overnormal mængde af kvælstof og fosfor. Det er fødegrundlag
for mikroorganismer som alger. Om sommeren opstår der en massiv vækst blandt disse
alger og søen kan opvise store områder af organisk materiale. Når det dør synker det til
bunden og forrådnelsesprocessen via bakterierne bruger en del af vandets ved nedbrydningen.
 
TANGE SØ HAR EN OVERNORMAL PH VÆRDI
I forbindelse med sommerens algevækst vil der også ske en påvirkning af søens surhedsgrad.
Den måles vha. en ph værdi. Tange sø har en ph værdi der er større end Gudenåens naturlige
ph værdi og kan derfor påvirke livet i åen nedstrøms Tange sø.
 
TUNGMETALLER LIGGER GEMT PÅ BUNDEN AF TANGE SØ
Via undersøgelser er det godgjort at slammet på bunden af Tange sø gemmer på større mængder
af tungmetaller som især stammer fra tidligere tiders forurening.
 
TANGE SØ HAR IKKE NOGLE EKSTRAORDINÆRE NATURKVALITETER  
Tange sø 540 ha store overflade har ikke nogen naturkvalitet, der kan måle sig med en
reetableret Gudenådal. Søen har tidligere været præget af monokulturer med dansemyg,
siv, og en søfauna og flora der har ligget under det ønskede. De egenskaber, man
normalt tillægger en sund oprindelig natur - autencitet, oprindelighed mv. - genfindes ikke
ved Tange sø.
 
 
TANGE SØ HAR STOR NEGATIV INDFLYDELSE PÅ HELE ØKO-SYSTEMET
Søen har vedvarende haft en negativ indflydelse på Gudenåens øko-system. Det sediment, der
aflejres i søen, ville under naturlige forhold blive ført ned ad Gudenåen, laksen har idag ingen
naturlige gydepladser i Gudenåen, søen opvarmer Gudenåens vand og via søen dannes der
unaturligt høje pH værdier. Søen har samtidig medført, at 5 truede "rødlistearter" idag lider under
Tangeværket/Tange søs eksistens, og biodiversiteten i området er lav. Finder naturinteresserede
danskere sig virkelig i det?