NATUREN
 
BIODIVERSITETEN ER LAV VED TANGE SØ
Biodiversiteten er lav ved Tange sø ift. en tilstand med en fritløbende Gudenå. Det skyldes,
at fødekæden er langt smallere ved søen end ved en å. Et åløb betinger flere planter og insekter,
der igen betyder flere fugle osv. - op gennem hele fødekæden! Samtidig vil man med en
reetablering af Gudenåen se nye arter komme til - krondyr, bævere, orkideer mf.
 
FEM "RØDELISTEARTER" ER TRUET AF TANGE SØ/TANGEVÆRKET
Undersøgelser har dokumenteret, at der idag er 5 såkaldte "rødlistearter", der er truet pga.
eksistensen af Tange sø/Tangeværket. Det drejer sig om laksen, ålen, bæklampretten,
stavsilden og flodlampretten.

Selv i 2018 dør ålen stadigvæk ved Tangeværket, og 75% af lakse- og havørredbestanden
dør foran Tangeværkets gitre.  
 
GUDENÅLAKSENS SIDSTE GYDEPLADSER LIGGER PÅ BUNDEN AF TANGE SØ
Den berømte oprindelige Gudenålaks blev udslettet med opførelsen af Tangeværket i
1921. De sidste laks, der vandrede op i åen, blev fanget først i 1930'erne. Laksens
biologi er sådan indrettet, at den foretrækker at gyde i åens hovedløb og ikke i de
tilstødende bække og åer. Netop på bunden af Tange sø ligger de allersidste gydepladser,
som den urgamle Gudenålaks benyttede, inden den blev udryddet.
 
TANGE SØ HAR IKKE NOGLE EKSTRAORDINÆRE NATURKVALITETER  
Tange sø 540 ha store overflade har ikke nogen naturkvalitet, der kan måle sig med en
reetableret Gudenådal. Søen har tidligere været præget af monokulturer med dansemyg,
siv, og en søfauna og flora der har ligget under det ønskede. De egenskaber, man
normalt tillægger en sund oprindelig natur - autencitet, oprindelighed mv. - genfindes ikke
ved Tange sø.
 
 
TANGE SØ HAR STOR NEGATIV INDFLYDELSE PÅ HELE ØKO-SYSTEMET
Søen har vedvarende haft en negativ indflydelse på Gudenåens øko-system. Det sediment, der
aflejres i søen, ville under naturlige forhold blive ført ned ad Gudenåen, laksen har idag ingen
naturlige gydepladser i Gudenåen, søen opvarmer Gudenåens vand og via søen dannes der
unaturligt høje pH værdier. Søen har samtidig medført, at 5 truede "rødlistearter" idag lider under
Tangeværket/Tange søs eksistens, og biodiversiteten i området er lav. Finder naturinteresserede
danskere sig virkelig i det?