SAMFUNDET
 
TURISTPOLITISKE MÅLSÆTNINGER TILSIDESÆTTES PGA. TANGE SØ
Turistindustrien har i lang tid ønsket at få udviklet mere spændende muligheder for de turister, der besøger Danmark.
Gennem en reetablering af Gudenåen ville man kunne tilbyde sådanne muligheder til øko-turister, lystfiskerturister, fugleentusiaster osv., der således kunne få en helt ny og spændende mulighed for at kunne udfolde deres interesser - en mulighed som ville være unik. Med Tange sø begrænses disse muligheder.

Tange sø har aldrig været, er ikke - og vil aldrig blive - en turistattraktion. Den reetablerede Gudenå ville i langt højere grad
kunne tilgodese sådanne turistpolitiske ønsker. Hvis man prøver at tænke igennem, hvad det turistmæssigt ville betyde
for området, såfremt man som det eneste sted i Danmark kunne markedsføre sig med et unikt naturområde - som det så
ud før industrialiseringen tog over - helt tilbage fra istiden, så burde perspektiverne tone frem for beslutningstagerne.
 
VANDRAMMEDIREKTIVET BRYDES
Danmark skal senest i 2028 have implementeret EU's Vandrammedirektiv. En status quo mht. Tange sø vil ikke leve op til
dette direktivs bestemmelser, og det er et spørgsmål om en omløbsløsning vil være istand til at opfylde bestemmelserne.
En reetablering af Gudenåen vil selvsagt gøre dette, og det er netop formålet med direktivet bl.a. igen at få bragt naturen i
balance, således at der kan opnås en "god økologisk tilstand" i vore vandløb.
 
ARBEJDSPLADSER MISTES
Hvis man valgte at reetablere Gudenåen, ville der også blive dannet nye arbejdspladser i området - primært "grønne jobs".
Det sker ikke, såfremt Tange sø bevares.
   
SØEN SKABER AFVIKLING LOKALT OG REGIONALT - IKKE UDVIKLING OG VÆKST
Ved Ans har man tidligere måttet lukke Ans Søcamping - pga. mangel på turister. I de seneste år er bageren lukket,
banken er lukket, benzintanken er lukket, og lignende tendenser har man set i Bjerringbro. Set over en 10-års periode er
befolkningstallet faldet, det har knebet med at lokke folk til rosporten, hvorfor søsportsforeningen også nu er taget under
vingerne af Ans IF. Hvis man nu for alvor spurgte sig selv om bevarelsen af Tange sø fremfor reetableringen af Gudenåen
kunne være en af de faktorer som betíngede, at man istedet for tilbagegang på alle fronter fik vendt udviklingen til vækst
og jobskabelse, ville man kunne få nogle interessante svar.
 
SØEN GØR AT VI IKKE FÅR KULTURHISTORIEN TILBAGE
På bunden af Tange sø ligger 13 km af den såkaldte "pramdragersti", som pramdragerne benyttede til at skubbe pramme
op og ned langs Gudenåen. Denne kulturhistorie blev mistet med anlæggelsen af Tange sø i 1921. Under Tange sø
ligger samtidig et af de mest unikke landskaber i Danmark - også dette naturhistoriske element mistede vi i 1921.